>L'AUTOR, MIQUEL GASSIOT

>PRÒLEG, M.H. SR. JORDI PUJOL
>MOTS DE L'AUTOR
>EPÍLEG
>CRONOLOGIA URL
>FOTOGRAFIES
>PUBLICACIONS IQS

 

CRONOLOGIA
COM VA NÉIXER LA UNIVERSITAT RAMON LLULL

Antecedents

1970
Llei General d'Educació (BOE 6 d'agost de 1970) o LGE, també coneguda com a Llei Villar Palasí .
Amb aquesta llei s'obre la possibilitat que els graduats en Centres d'Ensenyament Superior privats puguin tenir accés a la titulació oficial, a través de l'adscripció d'aquests centres a Universitats Públiques. Vegeu pàgines 34, 35, 37, 48 i 49.

S'adscriuen els Centres Superiors d'Ensenyament a una Universitat: com ho eren aleshores l'IQS, Escola de Magisteri de l'Església, Escola de Magisteri Sant Joan de la Salle i Escola de Magisteri Sant Joan Bosco, ara transformades en Blanquerna, l'Escola d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de La Salle i la Facultat de Filosofia de Catalunya.

1978
Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978.

1983
Llei de Reforma Universitària (Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, BOE d'1 de desembre de 1983), o LRU, també coneguda com a Llei Maravall, que inclou en el títol VIII la possibilitat d'universitats privades, pendent d'un “Decret”, conegut com a “Decreto de mínimos” que el desenvolupés.

1985
Transferència de les universitats catalanes a la Generalitat de Catalunya, amb competències exclusives sobre ensenyament (Reial drecret 305/1985, de 6 de febrer de 1985, sobre el traspàs de serveis de l'administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya, publicat al BOE núm. 62, de 13 de març de 1985).

Inici del projecte

1988
Lisboa, 15 i 16 abril
“Trobada tan fortuïta com afortunada” entre Jaume Filella, nou director d'Esade, que tornava de l'Índia i era coneixedor del sistema educatiu que els anglesos hi havien establert, i Miquel Gassiot, director de l' IQS, en el marc de la reunió de rectors i directors d'universitats i centres superiors membres de la FIUC (Federació Internacional d'Universitats Catòliques). Neix la idea d'impulsar una Universitat privada, fruit de la federació de diversos centres superiors d'ensenyament universitari.

8 de juliol
El president Jordi Pujol rep en audiència els directors d'ESADE i IQS.

9 de setembre
El cardenal Narcís Jubany rep en audiència els directors d'ESADE i IQS. Jubany opta per una universitat d'inspiració cristiana.

2 de novembre
El cardenal Narcís Jubany convoca els directors d'ESADE i IQS i representants de l'Escola Universitària Blanquerna, Escola Tècnica de Telecomunicació de La Salle, Col·legi Universitari Abat Oliba i responsables de l'Arquebisbat de Barcelona, d'on sorgeix el primer “Esborrany de protocol d'intencions assumides pels centres d'ensenyament superior universitari”.

A instàncies del cardenal Jubany s'incorporen al projecte la Fundació Cercle d'Economia i diverses personalitats de la societat civil.

1989

18 de gener
Segona versió del protocol d'intencions.

Articles a la premsa que pressionaven per la publicació de l'anomenat Decret de mínims.

14 de febrer
Reunió per abordar la composició equilibrada del futur Patronat de la Fundació de la Universitat projectada.

9 de setembre
Reunió a l'IQS, presidida pel cardenal Jubany, amb acord unànime de Blanquerna, Esade, Facultat de Filosofia de Catalunya, IQS i la Salle i Fundació Cercle d'Economia respecte als esborranys dels Estatuts i de la Carta Fundacional de l'aleshores anomenada Fundació Privada Universitat Lliure de Catalunya.

2 d'octubre
Salta a la premsa l'adscripció d'Esade a la Universitat Politècnica de Catalunya, fet que genera una gravíssima crisi.

10 d'octubre
A les 18 hores, a la sala noble de la Caixa de Barcelona i de la CECA, va tenir lloc la signatura de la Carta fundacional, els Estatuts de la Fundació Privada de Catalunya per a la Universitat Ramon Llull i l'ideari de la Universitat.

Fundadors nats:

-L'Emm. i Rvdm. Dr. Narcís Jubany i Arnau, en nom propi.
-Salvador Pié i Ninot, representant legal de Blanquerna.
-Joaquim Morató i Comerma, representant legal de l'Escola de Telecomunicació La Salle.
-Josep M. Coll i d'Alemany, representant legal de la Facultat de Filosofia de Catalunya.
-Pere Ferrer i Pi, representant legal de l'Institut Químic de Sarrià.
-Carles Güell de Sentemenat, representant legal de la Fundació Cercle d'Economia.

En aquella primera reunió de la Junta de Patronat es va constituir el Patronat de la Fundació de la forma següent:

President: Emm. i Rvdm. Narcís Jubany i Arnau, cardenal i arquebisbe de Barcelona.
Vicepresident primer: Fundació Privada Cercle d'Economia, representada per Carles Güell de Sentmenat.
Vicepresident segon: Fundació Privada Centre d'Ensenyament Tècnic Superior
Institut Químic de Sarrià, representada pel Dr. Pere Ferrer Pi.
Secretari: Fundació Blanquerna, representada pel Dr. Salvador Pié i Ninot.
Vocals: Facultat de Filosofia de Catalunya, representada per Josep M. Coll i d'Alemany; Congregació o Institut dels Germans de les Escoles Cristianes Escola de telecomunicació La Salle, representada per Joaquim Morató i Comerma; Josep Joan Pintó i Ruiz; president de la Caixa de Barcelona i de la CECA; Josep Maria Basáñez, director general d'ACESA i Joan Ros i Petit, assessor fiscal i jurídic i vicepresident de l'Hospital de Sant Pau.

També es va decidir que la seu de la Fundació seria a l'Institut Químic de Sarrià.

L'endemà de la signatura, l'11 d'octubre a les 12 hores, va tenir lloc una roda de premsa a l'Institut Químic de Sarrià , en què van representar la Fundació els Drs. Salvador Pié i Miquel Gassiot, on va quedar ben clar que aquesta Fundació no era eclesiàstica, tal com es dedueix del fet d'estar subjecta a la legislació de la Generalitat.

17 d'octubre
Posada en marxa de la Secretaria Tècnica de la Fundació Privada de Catalunya per a la Universitat Ramon Llull.

19 de desembre
Registre de la Fundació Privada de Catalunya per a la Universitat Ramon Llull a la Conselleria de Justícia, en el Patronat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya: presentació de la Memòria i dels Pressupostos per als anys 1989 i 1990.

Primeres actuacions: visites al President de la Generalitat, Jordi Pujol, al president del Parlament, Joaquim Xicoy, i el conseller d'ensenyament, Josep Laporte.

Creació de nous estudis, titulacions, facultats o escoles

29 de desembre de 1989
Presentació de la Memòria i sol·licitud de reconeixement -projecte de creació de la Universitat Ramon Llull- al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

1990

30 de gener
Creació del Comitè de Col·laboradors. 

1 de març
Creació de la Comissió Gestora, integrada per Joan Ros Petit, Salvador Pié i Miquel Gassiot.

Creació de la Universitat Ramon Llull el mateix dia 1, i escriptura pública del 9 de març de 1990.

Elaboració de la Memòria de cara al reconeixement de la URL per part del Parlament de Catalunya. 

23 d'abril
Sol·licitud d'incorporació de l'Observatori de l'Ebre a la URL.

18 de juny
Presentació de la segona versió de la Memòria esmentada, que és enviada al Ministeri d'Educació i Ciència de Madrid.

Acceptació de la incorporació de l'Observatori de l'Ebre a la URL.

1991

21 de febrer
Constitució del Consell Executiu (CE) de la Fundació per a la URL.

Es crea la Junta Acadèmica Gestora, o Equip Rector, prèvia al nomenament del primer rector de la URL.

S'inicia la redacció del Projecte de llei de reconeixement de la Universitat Ramon Llull , per part de la Direcció General d'Universitats, de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

20 de març
Constitució de l'Equip Rectoral de la URL, integrat per Josep M. Coll, Miquel Gassiot i Josep Martí, que formen part, així mateix, del CE.

12 d'abril de 1991: Publicació del Decret de mínims (Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, publicat al BOE núm. 95, de 20 d'abril de 1991) sobre la creació i el reconeixement d'universitats i centres universitaris.

Dictamen del Consell Interuniversitari de Catalunya.

24 d'abril
El dimecres 24 d'abril, sota la presidència del M. H. Sr. Joaquim Xicoy, va ser aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya la Llei de reconeixement de la Universitat Ramon Llull, primera universitat de titularitat privada reconeguda a Espanya.

9 de juliol
Creació de la Facultat d'Economia de la Universitat Ramon Llull.

30 d'octubre de 1991
Acte acadèmic d'inauguració del curs 1991-1992 de la Universitat Ramon Llull. Lliçó inaugural del P. Miquel Batllori i concessió del Doctor Honoris Causa al Dr. Federico Mayor Zaragoza.

________________________________________________________________________________________
COMUNICACIÓ IQS

Dra. M. Luisa Espasa Comunicació i Màrqueting Corporatiu | Ramon Balasch Cap de Premsa IQS. 667 55 05 90
info@clipmedia.net 93 582 01 50